Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

Home

                      Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed en Breakfast De Rolders (oktober 2015)

Revelingseweg 42, 8191 KS Wapenveld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het reserveren van en verblijven in onze Bed en Breakfast De Rolders.


Algemeen
Fam. R. de Weerdt-Kiers is eigenaar en beheerder van Bed en Breakfast De Rolders.
De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
Met de bevestiging van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan gebruikers.
De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed en Breakfast De Rolders ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden, beslist de eigenaar.
Gasten van Bed en Breakfast De Rolders dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1: Reserveringen
Bed en Breakfast De Rolders neemt alleen boekingen in behandeling van personen ouder dan 21 jaar. Reserveren kan per e-mail of telefonisch.
Bed en Breakfast De Rolders zal de reservering via mail of telefoon bevestigen.
De bevestiging per e-mail dient na ontvangst op juistheid te worden gecontroleerd.
Bed en Breakfast De Rolders behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de reservering bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Bed en Breakfast De Rolders als ook bij overmacht.


Artikel 2: Betalingen
Nadat u uw reservering heeft bevestigd, dient u de gevraagde aanbetaling over te maken op onze bankrekening IBAN NL XXXXXXXXXXXXXXXXX, t.n.v. Bed en Breakfast De Rolders, tenzij anders is overeengekomen.
De reservering is definitief zodra de aanbetaling is ontvangen.
Het restantbedrag dient uiterlijk vóór aanvang van de gereserveerde periode per bank te worden voldaan of contant te worden afgerekend bij aankomst.


Artikel 3: Wat is bij de prijs inbegrepen
• B.T.W., toeristenbelasting

• Reserverings- en administratiekosten
• Parkeren op eigen terrein
• Koffie en thee faciliteiten
• Wifi (draadloos internet)
• Bed- en badlinnen


Artikel 4: Huisdieren
Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan.


Artikel 5: Aankomst- en vertrektijden
Inchecken is mogelijk tussen 16.00 uur en 20:00 uur.
Op de dag van vertrek dient de kamer om 10.30 uur te verlaten te zijn.


Artikel 6: Annuleren
Bij annulering betaalt u een vergoeding. Deze bestaat uit:
• bij een annulering meer dan 14 dagen voor de aankomstdatum, betaalt u € 50,- administratiekosten.
• bij een annulering binnen 14 dagen voor de aankomstdatum, betaalt u 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,-.
• bij een annulering binnen 7 dagen voor de aankomstdatum, betaalt u 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,-.
• bij een annulering 24 uur of minder voor de aankomstdatum, betaalt u 100% van de overeengekomen prijs.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

f

Artikel 7:Aansprakelijkheid
Risico's met betrekking tot een verblijf in Bed en Breakfast De Rolders zijn voor rekening van klant.
Bed en Breakfast De Rolders aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
De klant vrijwaart de Bed en Breakfast De Rolders tegen aanspraken van gasten ter zake.
Bed en Breakfast De Rolders is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Bed en Breakfast De Rolders.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Bed en Breakfast De Rolders bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen, onopzettelijke communicatie- en informatiefouten.
Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten.
In geen enkel geval is Bed en Breakfast De Rolders gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan het door de verzekeraar van Bed en Breakfast De Rolders aan Bed en Breakfast De Rolders ter zake de schade uitbetaalde bedrag.
Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is Bed en Breakfast De Rolders nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Bed en Breakfast De Rolders.
Bed en Breakfast De Rolders is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de BenB houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Bed en Breakfast De Rolders staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Bed en Breakfast De Rolders.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 7.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
Radio`s en televisie en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
Gebruik door derden van de Bed en Breakfast is niet toegestaan.
Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden achtergelaten.
Afval dient te worden gescheiden en in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

De aanwezigheid van verdachte personen dient onmiddellijk gemeld te worden aan de eigenaar.
Roken en open vuur (ook kaarsen branden) is in het pand niet toegestaan i.v.m. de brandveiligheid.
De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.

  

 BenB De Rolders, Revelingseweg 42, Wapenveld |  telf.: 038-444 3190 | mob.: 06-270 737 38 | email: info@benbderolders.nl  | Algemene voorwaarden